Bezpečnostnotechnická služba

Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Spoločnosť Coupe Invest, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciách. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú kvalitnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:
vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP, vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP, zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP, vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi, zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP, účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ, zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách, zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, odbornú poradenskú činnosť. Prečítajte si informácie o predmete zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby...