Kontrola o oprava hasiacich prístrojov

Chýba Vám revízia prenosných hasiacich prístrojov ?

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou Vám zabezpečíme kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, ktoré sa nachádzajú vo Vašich objektoch.

Obsah kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:
a. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby, b. kontrolu kompletnosti,
c. meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
d. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
e. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
f. kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
g. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
h. umiestnenie plomby,
i. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.