Špecialista požiarnej ochrany

Potrebujete vypracovať projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby, pri zmene účelu stavby alebo projektu novej stavby ?
Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou Vám ponúkame naše služby Špecialistu požiarnej ochrany, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a projektovania protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:
a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
c) riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
d) riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov,6) a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
e) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľ