Technik požiarnej ochrany

Potrebujete poradenský orgán na úseku ochrany pred požiarmi ?
Ponúkame Vám naše služby Technika požiarnej ochrany, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prevencie ochrany pred požiarmi. V zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov povinná zabezpečiť vykonávanie činností, ktoré zabezpečuje osoba s odbornou spôsobilosťou Technika požiarnej ochrany.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany zabezpečuje plnenie týchto povinností:
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.